Sponsorer
  

 OFFICE-JPG_SKB

 

BigBang2_glow_small

 

 

 Logo_156x35

 

 bild xl bygg

 

bolunden

 

 

 Logga jannes släpvagnar 2

 

 index

 Thumbnail.axd


okg
annonsbladet logo
screengruppen-nya-logg 2
kontorscity
 

Protokoll

För medlem i FGCC

Vill du som medlem i FGCC läsa årsmötesprotokoll m.m., så kan du beställa dessa genom att skicka ett mail till info@figeholmsgolf.se. Uppge ditt golf-id och de protokoll/avtal du önskar.

KALLELSE till höstårsmöte den 3 december 2015
Kl 18.30 i klubblokalen.

Välkommen !

 

 

Dagordning till Figeholm Golf & Country Clubhöstårsmöte 2015

§ 1Mötets öppnande.

§ 2Fastställande av röstlängd för mötet.

§ 3Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

§ 4Fastställelse av föredragningslista

§ 5 Valav Ordförande och sekreterare för mötet

§6 Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte mötesordförandenskalljustera mötesprotokollet

 

§ 7 Behandling avstyrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

§ 8Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budgetför det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

§ 9 Valav:

a) Klubbens ordförande för en tid av (1) år

b) Halva antalet övriga ledamöter i styrelsenför en tid av (2) år

c) Suppleanter (2) i styrelsen med för demfastställd turordning för

en tid av (1) år

d)Revisorer (2) jämtesuppleanter för en tid av ett år.
(I detta val får styrelsens ledamöter ej delta)

e) Ledamöter (3) i valberedningen för en tidav ett år, av vilka en

skall utses till ordförande

f) Ombud till GDF‑möte

g) Tävlingskommitté

h) Juniorkommitté

i)Handikappkommitté                                                                                                                                 
j) Bankommitté

§10 Övriga frågor ( information och diskussion )
- Golfbanans framtid.

§ 11 Mötets avslutande.